Kvalitetssäkring

Vägledning för kvalitetssäkring av revisionen – ur de förtroendevalda revisorernas perspektiv och med utgångspunkt från god revisionssed – antogs vid Starevs årsmöte den 25 maj 2021.

Bakgrund

Vägledning för kvalitetssäkring av revisionen ur de förtroendevalda revisorernas (revisorernas) perspektiv med utgångspunkt från god revisionssed.

Vägledningen har antagits av Starevs årsmöte 2021.

Syftet med kvalitetssäkringen är att stärka revisorernas oberoende, objektivitet och saklighet för att säkra den kommunala revisionens trovärdighet och legitimitet.

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 ansvarar revisorerna för att hela revisionsprocessen ska hålla sådan kvalitet att uttalanden i revisionsberättelse och granskningsrapport är väl underbyggda. Arbetet följer god revi­sionssed och insatserna kvalitetssäkras, bland annat genom avstämning mot revisionsfrågor, faktagranskning
och strukturerad dokumentation.

Detta förutsätter att:

 • revisorerna följer god revisionssed
 • granskningen utgår från revisorernas riskbedömning
 • revisorerna försäkrar sig om att de sakkunniga har kvalitetssäkrat arbetsprocess och granskningsresultat.

Detta innebär att:

 • revisionsfrågan har bäring på revisionsuppdraget och ansvarsprövningen
 • varje revisionsrapport är sakgranskad av såväl berörd förvaltning som revisorerna
 • revisionsmetoden är relevant
 • revisionsfrågorna är besvarade.

Följande bör känneteckna revisionens arbetssätt inom Starev:

 • revisionen ska vara främjande och stödjande
 • revisionen ska vara förebyggande och framåtriktad
 • revisionen ska utgå från ett helhetsperspektiv och en koncernsyn
 • revisorerna ska ha god kontakt med fullmäktige – särskilt med fullmäktiges presidium
 • revisorerna ska ha en aktiv dialog och kommunikation med granskningsobjekten
 • revisorerna ska vara synliga och aktivt verka för att tydliggöra revisionens uppdrag
  och resultat.

Med utgångspunkt från ovanstående har en checklista för kvalitetssäkring sammanställts. Checklistan ska kunna användas för såväl egenvärdering som kvalitetssäkring mellan Starevs medlemmar.

Checklista för kvalitetssäkring inom Starev (2021-05-25)