Inlägget gjort

Vem representerar Starev?

På senaste styrelsemötet diskuterades vem som representerar Starevs medlemmar under 2019.

Utgångspunkten är § 2 i stadgarna där det stipuleras att

” Medlemskap är öppet för kommuner, landsting och regioner som har eget revisionskontor med anställd personal. Medlemskap är också möjligt för kommuner, landsting och regioner som ingått avtal om revisionssamverkan med anställd personal där gemensam finansiering av sakkunnigt biträde ingår som en del.

[…]

Medlemskapet är inte personligt. I Starevs verksamhet företräds respektive medlem av den representant eller de representanter man själv utsett.”

—–

I Region Skåne fattar nya kollegiet beslut i början av 2019 vem som ska representera Region Skånes revisorer i Starevs styrelse från och med vilken datum 2019.

Liknande förfaringssätt har VGR och SLL.

Slutsats: Efter valet bestämmer varje medlem själv om den tidigare representanten är kvar efter årsskiftet eller om den ska ersättas av en ny.

/George Smidlund, sekreterare