Våra stadgar

Starevs stadgar antogs vid årsmötet den 30 maj 2012.

§ 1 Starevs uppgift

Starev har som uppgift att vara

 • forum för information, opinionsbildning och debatt i frågor som rör revision i kommuner och landsting,
 • samarbetsorgan för kvalitetsutveckling och dokumentation av god revisionssed inom området,
 • samarbetsorgan för utbildning och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda och yrkesrevisorer i kommunal revision.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap är öppet för kommuner, landsting och regioner som har eget revisionskontor med anställd personal. Medlemskap är också möjligt för kommuner, landsting och regioner som ingått avtal om revisionssamverkan med anställd personal där gemensam finansiering av sakkunnigt biträde ingår som en del.

I de fall avtal om revisionssamverkan enligt ovan ingåtts, ska alla samverkande parter (kommun/landsting) gemensamt betraktas som en medlem.

Medlemskapet är inte personligt. I Starevs verksamhet företräds respektive medlem av den representant eller de representanter man själv utsett.

Styrelsen beslutar, efter ansökan, med enkel majoritet om ny medlem i föreningen ska antas. Medlemskapet i Starev upphör året efter att förutsättningarna för medlemskap inte längre föreligger.

§ 3 Arbetssätt

Starevs högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem har en röst vid mötesbeslut. Årsmötet utser för en tid av två år en styrelse att leda det gemensamma arbetet mellan årsmötena.

§ 4 Stadgar

Föreningens stadgar fastställs av årsmötet.

Förslag till stadgeändringar ska skickas ut till medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 5 Styrelsens sammansättning

Ordförande väljs på årsmötet ojämna år för en tid av två år. Ordförandeskapet ska om möjligt cirkulera.

Styrelsen väljs på årsmötet ojämna år för en tid av två år.

Styrelsen består av tio förtroendevalda revisorer, varav sex mandat är fasta och fyra mandat cirkulerar bland övriga medlemmar. De fasta mandaten tilldelas Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms stad, Göteborgs Stad och Malmö stad. Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga landsting/regioner och två från övriga kommuner.

Vid votering med lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen utser själv sin vice ordförande.

Till sekreterare i styrelsen utses en tjänsteman ur ordförandens revisionsorganisation.

Styrelseledamöternas sakkunniga närvarar vid styrelsens möten i den utsträckning som styrelsen bestämmer.

§ 6 Styrelsens uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår att

 • förbereda förslag till tid och plats för den årliga konferensen inklusive årsmötet,
 • förbereda programmet för den årliga konferensen, och att
 • mellan konferenserna driva opinionsbildning avseende revisionsfrågor, behandla löpande frågor som Starev har att ta ställning till, såsom remisser, policy- och utbildningsfrågor (här ingår bland annat förtroendemannautbildning, grundutbildning, erfarenhetsutbyte och temadagar) samt kompetensutveckling och metodstöd för yrkesrevisorer med mera.
 • vid behov besluta vilka arbetsgrupper som ska finnas för att stödja och underlätta styrelsens arbete. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen.

§ 7 Ekonomi

Grundprincipen är att varje medlem står för sina egna kostnader.

Styrelsearbetets gemensamma kostnader – till exempel hyra av lokal, sekreterarens resor och övernattning –  betalas av ordförandes organisation som i sin tur en gång om året fördelar och återfakturerar kostnaderna till övriga medlemmar. Fördelningen görs i förhållande till medlems budget för revisorsverksamheten.

§ 8 Årsmötet

Årsmötet ska ha bred representation från medlemmarna. Varje medlem erbjuds närvara med tre representanter. Lämplig sammansättning kan vara revisorskollegiets ordförande och vice ordförande samt revisionschefen. Därutöver kan av särskilda skäl (efter kontakt med konferensledningen) ytterligare personer delta.

 • Årsmötet ska hållas senast sista juni varje år.
 • Kallelse till årsmöte ska skickas ut till medlemmarna senast en månad före mötet.
 • Varje medlem står för sina egna kostnader i samband med årsmötet.
 • Konferensvärden debiterar i efterhand sina utlägg på deltagande medlemmar.
 • Övriga frågor som ska beslutas på årsmötet ska skriftligen ha inkommit till sekreteraren senast två veckor före årsmötesförhandlingarna.

§ 9 Valberedningen

 • Valberedningen består av tre ledamöter
 • Uppgiften är att föreslå kandidater till de mandat som cirkulerar mellan medlemmarna (se § 5) samt föreslå kandidat till uppdraget som ordförande

Årsmötesförhandlingarna ska behandla följande ärenden:

 • § 1 Val av ordförande för mötet
 • § 2 Val av sekreterare för mötet
 • § 3 Val av två justerare och tillika rösträknare
 • § 4 Prövning om stämman blivit behörigen utlyst
 • § 5 Fastställande av röstlängd
 • § 6 Godkännande av dagordning
 • § 7 Framläggande av styrelsens årsberättelse
 • § 8 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.
 • § 9 Val av ordförande
 • § 10 Val av nya styrelseledamöter
 • § 11 Val av valberedning
 • § 12 Beslut om tid och plats för nästa årsmöte
 • § 13 Övriga frågor som inkommit minst två veckor innan möte