Verksamhetsplan

Årsmötet ska årligen fastställa en verksamhetsplan med konkreta mål och uppdrag. Planen ska utgöra utgångspunkt för styrelsens arbete samt för arbetet i de arbetsgrupper som styrelsen kan välja att tillsätta.

Vid årsmötet sker en slutredovisning av styrelsens arbete och uppdrag under året. Samtidigt framläggs förslag till verksamhetsplan för det därefter kommande året. Styrelsens ordförande ansvarar för detta.

Årsmötet är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte, hantering av principfrågor och övergripande ställningstaganden. Det är därför viktigt att de förbereds väl av styrelse och arbetsgrupper samt att alla medlemmar fortlöpande känner sig välinformerade och delaktiga i Starevs arbete.

I verksamhetsplanen framläggs konkreta punkter för Starevs verksamhet. Du hittar Starevs verksamhetsplan för 2023–2024 här.