Våra stadgar

Starevs reviderade stadgar antogs vid årsmötet den 23 maj 2024.

§ 1 Starevs uppgift

Starev har som uppgift att vara

 • forum för information, opinionsbildning och debatt i frågor som rör
  revision i kommuner och regioner
 • samarbetsorgan för kvalitetsutveckling
 • samarbetsorgan för utbildning och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda
  och yrkesrevisorer i kommunal revision.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap är öppet för kommuner och regioner som har eget revisionskontor med anställda sakkunniga biträden. Medlemskap är också möjligt för kommuner och regioner som ingått avtal om revisionssamverkan med anställd personal där gemensam finansiering av sakkunnigt biträde ingår som en del.

I de fall avtal om revisionssamverkan enligt ovan ingåtts, ska alla samverkande parter (kommun/region) gemensamt betraktas som en medlem.

Medlemskapet är inte personligt. I Starevs verksamhet företräds respektive medlem av den representant eller de representanter man själv utsett.

Styrelsen beslutar, efter ansökan, med enkel majoritet om ny medlem i föreningen ska antas. Medlemskapet i Starev upphör året efter att förutsättningarna för medlemskap inte längre föreligger.

§ 3 Arbetssätt

Starevs högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem har en röst vid mötesbeslut. Årsmötet utser för en tid av två år en styrelse att leda det gemensamma arbetet mellan årsmötena.

§ 4 Stadgar

Föreningens stadgar fastställs av årsmötet.

Förslag till stadgeändringar ska skickas ut till medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 5 Styrelsens sammansättning

Ordförande väljs på årsmötet ojämna år för en tid av två år. Ordförandeskapet ska om möjligt cirkulera.

Styrelsen väljs på årsmötet ojämna år för en tid av två år.

Styrelsen består av tio förtroendevalda revisorer, varav sex mandat är fasta och fyra mandat cirkulerar bland övriga medlemmar. De fasta mandaten tilldelas

 • Region Stockholm
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Skåne
 • Stockholms stad
 • Göteborgs Stad
 • Malmö stad.

Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga regioner och två från övriga kommuner.

Vid votering med lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen utser själv sin vice ordförande. Styrelseledamöterna har inte ersättare.

Ordföranden utser en sekreterare till styrelsen. Styrelseledamöternas sakkunniga närvarar vid styrelsens möten i den utsträckning som styrelsen bestämmer.

§ 6 Styrelsens uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår att

 • förbereda förslag till tid och plats för den årliga konferensen inklusive årsmötet
 • förbereda programmet för den årliga konferensen
 • mellan konferenserna driva opinionsbildning avseende revisionsfrågor, behandla löpande frågor som Starev har att ta ställning till, såsom remisser, policy- och utbildningsfrågor (här ingår bland annat utbildning och erfarenhetsutbyte) samt kompetensutveckling för yrkesrevisorer
 • vid behov besluta vilka arbetsgrupper som ska finnas för att stödja och underlätta styrelsens arbete. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen.

§ 7 Ekonomi

Grundprincipen är att varje medlem står för sina egna kostnader.

Styrelsearbetets gemensamma kostnader betalas av ordförandes organisation som i sin tur en gång om året fördelar och återfakturerar kostnaderna till övriga medlemmar. Fördelningen görs i förhållande till medlems budget för revisorsverksamheten.

§ 8 Årsmötet

Årsmötet ska ha bred representation från medlemmarna. Varje medlem garanteras närvara med tre representanter. Lämplig sammansättning kan vara revisorskollegiets ordförande och vice ordförande samt revisionschefen.

Det här gäller för årsmötet:

 • årsmötet ska hållas senast sista juni varje år
 • kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast en månad före mötet
 • varje medlem står för sina egna kostnader i samband med årsmötet
 • konferensvärden debiterar i efterhand sina utlägg på deltagande medlemmar
 • övriga frågor som ska beslutas på årsmötet ska skriftligen ha inkommit till sekreteraren senast två veckor före årsmötesförhandlingarna.

Årsmötesförhandlingarna ska – de år då det förrättas val – behandla följande ärenden:

§ 1 Val av ordförande för mötet

§ Val av sekreterare för mötet

§ 3 Val av två justerare och tillika rösträknare

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Framläggande av styrelsens årsberättelse

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

§ 9 Val av ordförande

§ 10 Val av nya styrelseledamöter

§ 11 Val av valberedning

§ 12 Beslut om tid och plats för nästa årsmöte

§ 13 Övriga frågor som inkommit minst två veckor innan mötet

Årsmötesförhandlingarna ska – de år då det inte förrättas val – behandla följande ärenden:

§ 1 Val av ordförande för mötet

§ 2 Val av sekreterare för mötet

§ 3 Val av två justerare och tillika rösträknare

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Framläggande av styrelsens årsberättelse

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

§ 9 Beslut om tid och plats för nästa årsmöte

§ 10 Övriga frågor som inkommit minst två veckor innan mötet

§ 9 Valberedningen

Det här gäller för valberedningen:

 • valberedningen består av tre ledamöter
 • valberedningen väljs på årsmötet ojämna år för en tid av två år
 • valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de mandat som cirkulerar mellan medlemmarna (se paragraf 5) samt föreslå kandidat till uppdraget som ordförande.

Här kan du ladda ner stadgarna.