Kvalitetssäkring inom STAREV

– en vägledning och en checklista

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner med egna revisionskontor. Starev ska bland annat vara ett samarbetsorgan för kvalitetsutveckling av god revisionssed.

Syftet med denna vägledning för kvalitetssäkring är att stärka revisorernas oberoende, objektivitet och saklighet för att säkra den kommunala revisionens trovärdighet och legitimitet.

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ansvarar revisorerna för att hela revisionsprocessen ska hålla sådan kvalitet att uttalanden i revisionsberättelse och granskningsrapport är väl underbyggda. Arbetet följer god revisionssed och insatserna kvalitetssäkras, bland annat genom avstämning mot revisionsfrågor, faktagranskning och strukturerad dokumentation.

Detta förutsätter att

 • revisorerna följer god revisionssed och standard för kommunal räkenskapsrevision
 • granskningen utgår från revisorernas riskbedömning
 • revisorerna försäkrar sig om att de sakkunniga har kvalitetssäkrat arbetsprocess, granskningsresultat och har system och rutiner för dokumentation av granskningsinsatser.

Detta innebär att

 • revisorerna och de sakkunniga löpande prövar sitt oberoende
 • revisorernas riskanalys finns dokumenterad
 • revisionsfrågan har bäring på revisionsuppdraget och ansvarsprövningen
 • revisorerna försäkrar sig om att varje revisionsrapport har faktagranskats av berörd förvaltning.

Följande bör känneteckna revisionens arbetssätt inom Starev:

 • revisorerna ska upprätthålla oberoendet
 • revisionen ska vara främjande och stödjande
 • revisionen ska vara förebyggande och framåtriktad
 • revisionen ska utgå från ett helhetsperspektiv och en koncernsyn
 • revisorerna ska ha god kontakt med fullmäktige – särskilt med fullmäktiges presidium.
 • revisorerna ska ha en aktiv dialog och kommunikation med granskningsobjekten
 • revisorerna ska vara synliga och aktivt verka för att tydliggöra revisionens uppdrag och resultat.

Med utgångspunkt från ovanstående har en checklista för kvalitetssäkring sammanställts. Avsikten är att checklistan ska kunna användas för såväl egenvärdering som kvalitetssäkring mellan Starevs medlemmar.

Checklista för kvalitetssäkring inom Starev