Om Starev

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner där det finns egna revisionskontor. Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi samlas under ett tak. Det här ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet.

Starev har som uppgift att

  • vara ett forum för information och debatt i frågor som rör revision i kommuner och regioner
  • vara ett samarbetsorgan för kvalitetsutveckling och dokumentation av god revisionssed
  • vara ett samarbetsorgan för utbildning och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer.

Var och en av Starevs medlemmar har stor kunskap om kommunal revision. Detta gör oss till en viktig aktör när det gäller att bevaka den kommunala revisionens intressen. Detta bland annat genom att vara remissinstans i frågor som rör området.

Starevs högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelsen som består av nio förtroendevalda revisorer. Den kommun eller region som utses till ordförande ansvarar för samordning och administration av organisationens arbete. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan styrelsemedlemmarna.

Historiskt sett härstammar Starev sedan 1960-talet från mindre organisationer som SNÖ (Stockholm, Norrköping, Örebro) och senare SNÖG (som inkluderade Göteborg). I och med SNÖGoM (där även Malmö ingick) fick organisationen från och med slutet av 1980-talet en allt mer tydlig och betydelsefull roll.